Колледждерди иш берүүчүлөр менен натыйжалуу кызматташууга үйрөтүшөт

КР Билим берүү жана илим министрлиги “Секторду өнүктүрүү программасы: Инклюзивдик өсүү үчүн көндүмдөр” долбоорунун алкагында колледждердин жетекчилерин жана кызматкерлерин социалдык өнөктөштүктү өнүктүрүү боюнча аралыктан окутууда.

Долбоорду ишке ашыруу бөлүмүнүн менеджери Нурлан Атакановдун айтуусу боюнча социалдык өнөктөштүк өзүнө бизнес-өнөктөштөр менен натыйжалуу кызматташууну калыптандырууну камтыйт.

“Эмгек рыногунда пайда болгон өзгөрүүлөр жалпы кесиптик билим берүү системасынан талап кылгандай эле колледждерден мобилдүүлүктү, ыкчам таасирденүү жөндөмүн талап кылууда. Ал үчүн колледждер улуттук жана аймактык эмгек рыногунун абалын талдаганды билүүгө, бүтүрүүчүлөрдү ишке орноштуруу мүмкүнчүлүктөрүн баалоону билүүгө тийиш. Бул милдеттерди аткаруу үчүн биз колледждерди социалдык өнөктөштүктү уюштурууга колледждерди окутуп жатабыз, башкача айтканда, эмгек рыногу жана бизнес менен натыйжалуу кызматташууга, киреше алып келүүчү ишти киргизүүгө, жумуш ордунда окутууга үйрөтүп жатабыз”, – деди ал.

Онлайн семинарларга чейин колледждер менен өнөктөштүк боюнча кызыкдар тараптарды талдоо жүргүзүлгөн, учурдагы көйгөйлөр аныкталды, ийгиликтүү улуттук жана эл аралык тажрыйбаны эске алуу менен социалдык өнөктөштүктү ишке киргизүү боюнча колдонмо иштелип чыкты.

Окутуунун жыйынтыгы боюнча социалдык өнөктөштүктү өнүктүрүү боюнча иш-аракеттер планы түзүлөт, ийгиликтүүлүк индикаторлору иштелип чыгат жана колледждерде социалдык өнөктөштүктү өнүктүрүү боюнча жооптуу кызматкерлер аныкталат.

Пилоттук колледждерди окутуу үч этап менен жүргүзүлөт: 1) колледждердин социалдык өнөктөштүк үчүн жооптуу кызматкерлерин, жетекчилерин жана педагогдорду окутуу; 2) колледждердин өнөктөштөрүн, Көзөмөлчүлүк кеңештердин жана түзүлгөн эксперттик топтордун мүчөлөрүн окутуу; 3) Көзөмөлчүлүк кеңештердин жана колледждин жетекчилеринин катышуусу менен социалдык өнөктөштүктү ишке киргизүү тажрыйбасын алмашуу боюнча жыйынтыктоочу семинар.Ведомствонун басма сөз кызматы билдирет.

Пресс-релиз от 6 мая 2020 года

Колледжи учат эффективно сотрудничать с работодателями

Министерство образования и науки КР в рамках “Программы развития сектора: Навыки для инклюзивного роста” провело дистанционное обучение руководителей и сотрудников колледжей по развитию социального партнерства.

По словам менеджера ОРП Нурлана Атаканова, социальное парнерство включает в себя формирование эффективного сотрудничества с бизнес-партнерами.

“Изменения, возникающие на рынке труда, требуют от колледжей, как и от всей системы профессионального образования мобильности, умения оперативно реагировать. Для этого колледжи должны уметь анализировать состояние национального и региональных рынков труда, оценивать возможности трудоустройства выпускников. Для решения этих задач мы обучаем колледжи организации социального партнерства, то есть эффективному сотрудничеству с рынком труда и бизнесом, внедрению доходоприносящей деятельности, обучению на рабочем месте”, – рассказал он.

Еще до онлайн семинаров был проведен анализ заинтересованных сторон по партнерству с колледжами, выявлены   имеющиеся проблемы и разработано руководство по внедрению социального партнерства с учетом успешного национального и международного опыта.  

По итогам обучения сформирован план действий по развитию социального партнерства, разработаны индикаторы успешности и определены ключевые сотрудники по развитию социального партнерства в колледжах.

Само обучение пилотных колледжей будет проведено в три этапа 1) обучение сотрудников колледжей, руководителей и педагогов, ответственных за социальное партнерство; 2) обучение партнеров колледжей, членов Попечительских советов и созданных экспертных групп; 3) итоговый семинар по обмену опытом внедрения социального партнерства с участием Попечительских советов и руководителей колледжа.

Total Page Visits: 48 - Today Page Visits: 2