Колледждер эмгек рынокторундагы суроо-талапты талдоого үйрөнүшөт

Билим берүү жана илим министрлиги пилоттук колледждердин кызматкерлерин регионалдык эмгек рынокторуна талдоо жүргүзүүгө аралыктан окутууда.

Семинарларга окуу жайлардын ишмердүүлүгүн стратегиялык пландоо боюнча, бүтүрүүчүлөрдү ишке орноштурууга байкоо жүргүзүү, окуу программаларын ж.б. даярдоо боюнча иш алып барган пилоттук колледждердин кызматкерлери катышууда.

КР Билим берүү жана илим министрлиги пилоттук апробациялоо үчүн Регионалдык эмгек рыногунда суроо-талапты жана сунушту талдоо боюнча методологияны бекитти.

Сунушталып жаткан регионалдык эмгек рыногунда суроо-талапты жана сунушту талдоо методологиясы “Секторду өнүктүрүү программасы: Инклюзивдүү өсүү үчүн көндүмдөр” долбоорунун алкагында колледждерге билим берүүчү кызматтардын суроо-талапка ылайык келүүсүн жогорулатуу максатында локалдык/регионалдык эмгек рыногунун керектөөлөрү жөнүндө маалыматты чогултууга жана талдоого көмөктөшүү үчүн иштелип чыккан.

Окуу жайларга локалдык/регионалдык эмгек рыногундагы суроо-талаптын жана сунуштун серебин жана баалоосун жүргүзүү боюнча негизги үч ыкма сунушталат, алар эмгек рыногунун талдоосун жүргүзүү практикасында колдонулат:

1.       Жалпы өлкө жана региондор боюнча эмгек рыногундагы кадрларга болгон муктаждык жөнүндө ар кандай маалымат булактарынын сереби жана талдоосу (мамлекеттик органдар, бизнес ассоциациялар, интернет ресурстары, МКК ж.б.);

2.       Бүтүрүүчүлөрдүн ишке орношуусуна окуу жайда байкоо жүргүзүү (жумушка орношкондук коэффициенти адистиктердин учурдагы актуалдуулугун жана суроо-талапка ээ болуусун көрсөтөт);

3.       Региондо иш берүүчүлөрдү түздөн-түз  сурамжылоонун негизинде жумушчу күчкө болгон муктаждык жөнүндө маалыматты талдоо.

Семинардын жыйынтыгында аталган курстун катышуучулары төмөнкүлөргө жөндөмдүү болот:

  • эмгек рыногундагы суроо-талап жана сунуш жөнүндө маалыматтарды топтоо жана баалоо боюнча куралдарды колдонууга;
  • кызыкдар тараптарды тартуу менен эмгек рыногундагы суроо-талапты жана сунуштарды талдоо боюнча иш-чараларды пландоого жана өткөрүүгө.

Методология “Секторду өнүктүрүү программасы: Инклюзивдүү өсүү үчүн көндүмдөр” долбоору тарабынан республиканын бардык областтарында түзүлгөн Алдыңкы тажрыйба борборлорунда пилот жүргүзүлөт.

Колледжи научат анализировать спрос на рынках труда

Министерство образования и науки дистанционно обучает сотрудников пилотных колледжей проведению анализа региональных рынков труда.

В семинарах принимают участие сотрудники пилотных колледжей, которые проводят работу по стратегическому планированию деятельности учебных заведений, по отслеживанию трудоустройства выпускников, по подготовке учебных программ и тд.

Министерство образования и науки КР утвердило Методологию по анализу спроса и предложения на региональном рынке труда для проведения пилотной апробации.

Предлагаемая Методология анализа спроса и предложения на региональном рынке труда была разработана в рамках «Программы развития сектора: Навыки для инклюзивного роста» для содействия колледжам в сборе и анализе информации о потребностях локального/регионального рынка труда в целях повышения соответствия спросу предоставляемых образовательных услуг.

Учебным заведениям рекомендуются три основные метода проведения обзора и оценки спроса и предложения на локальном/региональном рынке труда, которые могут быть использованы на практике:

  1. Обзор и анализ различных источников информации о потребностях в кадрах на рынке труда в целом по стране и по регионам (государственные органы, бизнес-ассоциации, Интернет-ресурсы, СМИ и т.д.);
  2. Отслеживание трудоустройства выпускников в учебном заведении (коэффициент трудоустройства показывает актуальность и востребованность специальностей на текущий момент);
  3. Анализ информации о потребностях в рабочей силе на основе прямого опроса работодателей в регионе.

По итогам участия в семинаре участники данного курса будут способны:

— понимать факторы формирования спроса и предложения на рынке труда, типы и источники информации о рынке труда, особенность методов проведения анализа рынка труда;

— применять инструменты сбора и оценки информации о спросе и предложении на рынке труда;

— планировать и проводить мероприятия по проведению анализа спроса и предложения на рынке труда с вовлечением заинтересованных сторон.

Методология пилотируется в Центрах передового опыта, сформированных «Программой развития сектора: Навыки для инклюзивного роста» во всех областях республики.