Колледждин окутуучусу кандай болушу керек

Орто кесиптик билим берүүнүн бир катар окуу жайларынын жетекчилери заманбап колледждин окутуучусу кандай болушу керек экенин талкуулашты.

Талкуулоо педагогикалык кадрларга колледждердин муктаждыгын талдоо боюнча онлайн семинардын алкагында жүргүзүлдү.

Орто кесиптик билим берүү боюнча окуу жайдын инженердик-педагогикалык кызматкерин окутуу зарылчылыгын талдоо методологиясы «Секторду өнүктүрүү программасы: Инклюзивдүү өсүү үчүн көндүмдөр» долбоорунун алкагында иштелип чыкты жана КР Билим берүү жана илим министрлигинин буйругу менен бекитилди.

Аталган методологиянын максаты – зарыл болуучу квалификациялык деңгээлдин кесиптик компетенцияларына жетишүү жана ишке ашыруу үчүн окуу жайдын инженердик-педагогикалык кадрларынын окутуудагы муктаждыктарын аныктоо. 

Методология инженердик-педагогикалык кызматкердин компетенцияларынын деңгээлин, ээ болгон жана талап болуучу компетенциялардын ортосундагы ажырымды аныктоого жана кесиптик өнүгүүнүн индивидуалдуу траекториясын калыптандырууга көмөктөшөт.

Тренингге республиканын бардык региондорунда түзүлгөн сегиз пилоттук Алдыңкы тажрыйба борборлорунун жетикчилери катышты.

«Секторду өнүктүрүү программасы: Инклюзивдүү өсүү үчүн көндүмдөр» долбоору төмөнкү натыйжаларга жетишүүгө багытталган:

  • Экономиканын негизги секторлорун колдоо максатында КБОну башкарууну жана каржылоону чыңдоо
  • Окутуу жана билим берүү чөйрөсүнүн сапатын жакшыртуу
  • Экономиканын тармактары менен кызматташууну кеңейтүү жана көндүмдөрдү өнүктүрүү

Каким должен быть преподаватель колледжа

Руководители ряда учебных заведения среднего профессионального образования обсудили, каким должен быть преподаватель современного колледжа.

Обсуждение состоялось в рамках онлайн-семинара по анализу потребности колледжей в педагогических кадрах.

Методология анализа потребности в обучении инженерно-педагогического работника учебного заведения среднего профессионального образования была разработана в рамках «Программы развития сектора: Навыки инклюзивного роста» и утверждена приказом Министерства образования и науки КР.

Цель данной методологии — определение потребности инженерно-педагогических кадров учебного заведения в обучении для достижения и реализации необходимых профессиональных компетенций квалификационного уровня. 

Методология помогает выявить уровень существующих компетенций инженерно-педагогического работника, определить разрыв между существующими и требуемыми компетенциями и сформировать индивидуальную траекторию профессионального развития с учетом гендерного компонента.

В тренинге приняли участие руководители восьми пилотных Центров передового опыта, сформированных во всех регионах республики.

Программа развития сектора: Навыки инклюзивного роста ориентирована на достижение следующих результатов:

  • Укрепление управления и финансирования ПОО в поддержку ключевых секторов экономики
  • Улучшение качества среды преподавания и обучения
  • Расширение сотрудничества с отраслями экономики и развитие навыков