16 политических мер

3-саясий аракет

Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясында адам ресурстарын өнүктүрүү жаатында мамлекеттик саясат квалификациялардын улуттук системасын (КУС) киргизүүгө жана өркүндөтүүгө негизделет деп белгиленген.

КУСту киргизүү үчүн ченемдик укуктук базанын негизи КР Президентинин 2019-жылдын 14-июнундагы №71 Жарлыгы менен бекитилген КР «Билим берүү жөнүндө» Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Мыйзамына белгилик теминдерди киргизүү болду.

СӨПИӨК Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-сентябрындагы № 505 токтому менен бекитилген Квалификациялардын улуттук системасынын Концепциясын иштеп чыкты. КУСту өнүктүрүүнүн стратегиялык багыттарын мамлекеттик органдардын, иш берүүчүлөрдүн, жарандык сектордун, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү жана башка кызыкдар тараптар менен талкуулоо боюнча бир катар иш-чаралар өткөрүлдү.

Мындай иш-чаралардын бири: “Квалификациялардын улуттук системасы: Кыргыз Республикасында адамдык дараметти өнүктүрүү үчүн негиз” аттуу темадагы тегерек стол болду, иш-чарага Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин, министрликтердин жана ведомстволордун, эл аралык уюмдардын, иш берүүчү-уюмдардын өкүлдөрү катышышты. Негизги максат мамлекеттик органдардын, иш берүүчүлөрдүн, жарандык сектордун, эл аралык уюмдардын өкүлдөрүн жана башка кызыкдар тараптарды Квалификациялардын улуттук системасынын концепциясынын стратегиялык багыттары жөнүндө маалымдоо.

Долбоордун эксперттери концепцияны ишке ашыруу боюнча жол картасын иштеп чыгышты жана ал Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 16-мартындагы №79-б “Кыргыз Республикасында Квалификациялардын улуттук системасынын концепциясын ишке ашыруу боюнча Иш-чаралар планын бекитүү жөнүндө” буйругу менен бекитилген.

Квалификациялардын улуттук системасын жөнгө салуучу негизги документтин долбоору – Квалификациялардын улуттук алкактары иштелип чыкты жана экпсерттик талкуулоодон кийин КР БИМге берилген.

Ошондой эле, долбоор тарабынан кызыкдар тараптардын катышуусу менен «Квалификациялардын тармактык алкактарын иштеп чыгуунун методологиясынын» жана «Педагогика боюнча квалификациялардын тармактык алкактарынын» долбоорлору иштелип чыкты. «Квалификациялардын тармактык алкактарын иштеп чыгуунун методологиясынын» долбоору КР Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигине берилген.

Улуттук квалификациялык кеңештин концепциясы даярдалды жана бекитилди, ал мамлекеттик органдардын, профсоюз өкүлдөрүнүн жана окуу жайлардын арасында талкуулоодон өттү. Улуттук квалификациялык кеңешти түзүү боюнча ченемдик укуктук акт даярдалууда.