16 политических мер

6-саясий аракет

СӨПИӨК колледждерге потенциалдык суроо-талапка ээ кесиптерди, керектүү көндүмдөрдү жана компетенцияларды аныктоо аркылуу ишмердиктин натыйжалуулугун жогорулатууга көмөк көрсөтүүдө. Ал үчүн СӨПИӨКтүн эксперттери тарабынан локалдык деңгээлде эмгек рыногун баалоонун методологиясынын долбоору иштелип чыкты. Методологиянын долбоору СӨПИӨКтүн пилоттук окуу жайларында колдонулат, анын натыйжасында стартегиялык документтерди өздөштүрүү иши жүргүзүлөт. Бүтүрүүчүлөрдү жана иш берүүчүлөрдү сурамжылоо жүргүзүлүүдө, мамлекеттик ишке орноштуруу органдарынан жана эмгек рыногундагы башка кызыкдар тараптардан маалыматтарды топтоо жүргүзүлүүдө.

Суроо-талапты жана сунуштарды талдоо методологиясын пилоттоонун жыйынтыгы боюнча пилоттук колледждер – АТБлар аналитикалык отчетторду даярдады. Методология пилоттук апробациянын жыйынтыгы боюнча КР БИМ жана КР ЭСӨМдүн буйруктары менен бекитилди.