16 политических мер

7-саясий аракет

СӨПИӨК 2018-жылдан 2021-жылга чейин КР БКБ жана ОКБ системаларын рационализациялоо Программасын ишке ашырууга мониторинг жүргүзүүдө.

УСК демографиялык маалыматтарын талдоо 15-24 жаш курактагы жаштардын санынын 6,6% га же 1 033,3 миң адамга төмөндөөсүн көрсөттү. Бул курактагы жаштардын кесиптик билим берүүгө катышуусунун коэффициенти 27% түзөт.

15жаштан 24 жашка чейинки курактагы NEET деңгээли 20,5%ды түзгөн. 2017-жылдын маалыматтарына салыштырмалуу төмөндөө 7,4%ды түздү. Аялдардын арасында тескерисинче, NEET деңгээлинин 4%га өсүү белгиленди.

КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 22-январындагы №18 «КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 29-сентябрындагы №670 «КР билим берүү системасында көз карандысыз аккредитациянын актыларын бекитүү жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» токтому кабыл алынган, ага курамына СӨПИӨКтүн эксперттери кирген жумушчу топ тарабынан иштелип чыккан сунуштар киргизилген.

Азыркы учурда өлкөнүн бардык аймактарында пайдалуу аянттардын (устаканалар, лабораториялар, окуу класстары) болушуна БКБ жана ОКБ окуу жайларын талдоо жүргүзүлүүдө.

КТБО системасында сапатты камсыздоонун ички системасын киргизүү боюнча иштерди жүргүзүү үчүн Эксперттик топ түзүлдү. Сапатты камсыздоонун ички системасы боюнча Жобонун жана жетекчиликтин түзүмүнүн долбоорлору даярдалды.

АТБнын рейтингин баалоо боюнча Индикаторлордун матрицасынын долбоору иштелип чыкты, учурда долбоорду талкуулоо жана сунуштарды эске алуу менен толуктап иштеп чыгуу иштери жүргүзүлүүдө.