16 политических мер

11-саясий аракет

СӨПИӨК пилоттук окуу жайларында ченемдик бюджеттик каржылоо формуласын пилоттук негизде ишке киргизүүнү пландаштырууда. Ал үчүн 2020-жылдын 5-мартында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн №66 «Орто кесиптик билим берүү уюмдары үчүн 2020-жылы ченемдик каржылоо моделин пилоттук апробациялоо жөнүндө» буйругуна кол коюлган.

Кошумча КР БИМдин АТБда пилоттук апробациялоо үчүн бюджеттик каржылоонун ченемдерин эсептөөнүн Методологиясынын долбоорун бекитүү боюнча буйругунун долбоору даярдалды.

Пилоттук АТБга баруу учурунда бюджеттик каржылоонун ченемдерин пилоттоо боюнча консультациялар жана даярдоо иштери жүргүзүлдү.

Сегиз АТБда ченемдик каржылоону киргизүү жана пилоттоо үчүн зарыл болгон ченемдик укуктук документтердин долбоорлору жана аларды бекитүү тууралуу буйруктун долбоору даярдалды:

  • Ченемдик каржылоо шарттарында колледждерди бюджеттик каржылоонун ченемдерин аныктоонун убактылуу методикасы;
  • Ченемдик каржылоо шарттарында колледждердин бюджетин түзүүнүн жана аткаруунун убактылуу тартиби;
  • 2020-жылга бир студентке эсептөө менен мамлекеттик колледждерди бюджеттик каржылоонун убактылуу ченемдери КР БИМдин 2020-жылдын 23-мартындагы №318/1 буйругу менен бекитилген.

Пилоттун алкагында кесиптик билим берүүнүн сапатын камсыздоо максатында окуу процессинде сарпталуучу материалдар боюнча ченем иштелип чыккан жана КР БИМдин 2020-жылдын 23-мартындагы №319/1 буйругу менен бекитилген.

2020-жылдын октябрында практикалык жардам көрсөтүү үчүн Кара-Балта техникалык-экономикалык колледжде, Нарын агрардык-экономикалык колледжде көчмө консультациялар жана семинарлар өткөрүлдү.  Нарын агрардык-экономикалык колледжде “Ченемдик каржылоо шарттарында дем берүүчү эмгек акыны эсептөө боюнча жобо” кабыл алынды жана иш алып баруунун жыйынтыгы боюнча 2020-жылдын 9 айы үчүн дем берүүчү эмгек акы эсептелип берилди.

Мамлекеттик колледждерге ченемдик каржылоону жайылтуу учурунда каражаттарга болгон керектөөнү баалоо жана аныктоо үчүн 2021-жылга карата бюджет боюнча моделдик эсептөөлөр жүргүзүлдү.