16 политических мер

13-саясий аракет

СӨПИӨК ишкердикке окутуу боюнча Улуттук концепцияны иштеп чыгууда. Эл аралык уюмдардан, бизнес-сектордон жана мектептик, баштапкы жана жогорку кесиптик билим берүү деңгээлдеринин өкүлдөрүнөн келип түшкөн комментарийлерди жана сунуштарды өздөштүрүү иши жүргүзүлүүдө.

2019-2020-окуу жылынын биринчи семестринин жыйынтыгы боюнча үч колледжде 10 адистик боюнча ишкердикке окутуу модулунун долбоору апробацияланды. Модулду студенттердин (850 студент окутулду) жана окутуучулардын кабыл алуусу боюнча баа берилди жана модулдун мазмунуна толуктоолор киргизилүүдө. Маанилүү сунуш модулдун көлөмүн үчтөн алты кредитке көбөйтүү болду. Бүгүнкү күндө окутуу боюнча модулдун жаңы темалары боюнча өзгөртүүлөр киргизилди. Февраль айынан тартып аталган модуль калган колледждерде ишкердикке окутуу үчүн берилет. Материалдарды өздөштүрүүгө карата сааттардын көлөмү кайрадан каралып чыкты.

“Ишкердик жана ишкердик көндүмдөрү” окуу куралы толукталып иштелип чыкты. АТБнын директорлору менен Ишкердикке окутуу боюнча концепцияны талкуулоо жүргүзүлдү, анда “Ишкердик жана ишкердик көндүмдөрү” окуу куралы жана Окутуучулар үчүн колдонмо көрсөтүлдү.