Индустриально-педагогический колледж ОшГУ оснастили новой мебелью

В рамках проекта “Программа развития сектора: Навыки для инклюзивного роста” Министерства образования и науки КР в настоящее время создаются Центры передового опыта на базе 8 колледжей. В Центрах передового опыта планируется пилотирование экспериментальных образовательных программ, ряд других мер которые позволят Читать дальше …

ОшМУнун индустриалдык-педагогикалык колледжи жаңы эмеректер менен жабдылды

Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин “Секторду өнүктүрүү программасы: Иклюзивдүү өсүү үчүн көндүмдөр” долбоорунун алкагында 8 колледждин базасында Алдыңкы тажрыйба борборлору түзүлүүдө. Алдыңкы тажрыйба борборлорунда эксперименталдык билим берүү программаларынын пилотун жүргүзүү жана бир катар башка чараларды көрүү Читать дальше …

Колледждердин кызматкерлери Билим берүүнү башкаруунун маалыматтык системасы менен иштөөгө окутулууда

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин Билим берүүнү башкаруунун маалыматтык системасы – бул электрондук система, анын максаты болуп ведомстволорду жана өлкөнүн билим берүү уюмдарын оперативдүү маалыматтар менен камсыздоо, чечимдерди кабыл алуунун натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн маалыматтарды топтоо, иштеп чыгуу, талдоо Читать дальше …

Эки колледждин имаратын реконструкциялоо иши башталды

“Секторду өнүктүрүү программасы: Инклюзивдүү өсүү үчүн көндүмдөр” долбоорунун алкагында Ысык-Көл индустриалдык-педагогикалык колледжинин жана Кара-Балта техникалык-экономикалык колледжинин имараттарын жана курулмаларын реконструкциялоо иши башталды. Аталган колледждер пилоттук болуп саналат, алардын базасында Алдыңкы тажрыйба борборлору түзүлүүдө, максаты – областтык эмгек рынокторунун керектөөлөрүнө ылайык Читать дальше …

Колледждердин кызматкерлери Билим берүүнү башкаруунун маалыматтык системасы менен иштөөгө окутулууда

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин Билим берүүнү башкаруунун маалыматтык системасы – бул электрондук система, анын максаты болуп ведомстволорду жана өлкөнүн билим берүү уюмдарын оперативдүү маалыматтар менен камсыздоо, чечимдерди кабыл алуунун натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн маалыматтарды топтоо, иштеп чыгуу, талдоо Читать дальше …

Начата реконструкция зданий двух колледжей

В рамках проекта “Программа развития сектора: Навыки для инклюзивного роста” начата реконструкция зданий и сооружений Иссык-Кульского индустриально-педагогического и Кара-Балтинского технико-экономического колледжей. Данные колледжи являются пилотными, на их базе формируются Центры передового опыта, цель которых – подготовка специалистов среднего профессионального уровня Читать дальше …

Сотрудников колледжей обучают работе с Информационной системой управления образования

Информационная система управления образованием Министерства образования и науки Кыргызской Республики – это электронная система, целью которой является сбор, хранение, обработка, анализ и распространение информации для обеспечения оперативными данными ведомства и образовательных организаций страны, повышения эффективности принятия решений. В рамках проекта Читать дальше …

Директора колледжей и профлицеев повышают навыки управления на тренинге Московской школы управления «СКОЛКОВО»

22-23 сентября Московская школа управления «СКОЛКОВО» проводит тренинг по повышениюуправленческих навыков администраций профессиональных лицеев и колледжей Кыргызской Республики. Также в тренинге принимают участие сотрудники Республиканского института повышения квалификации и переподготовки педагогических работников, Агентства начального профессионального образования. Тренинг проводится в рамках Читать дальше …

Колледждердин жана кесиптик лицейлердин директорлору Москвадагы “СКОЛКОВО” башкаруу мектебинде башкаруу көндүмдөрүн жогорулатууда

22-23-сентябрда Москвадагы “СКОЛКОВО” башкаруу мектеби КыргызРеспубликасынын кесиптик лицейлеринин жана колледждерининадминистрацияларынын башкаруучулук көндүмдөрүн жогорулатуу боюнчатренинг өткөрүүдө.Ошондой эле, тренингдерге Республикалык педагогдордун квалификациясынжогорулатуу жана кайра даярдоо институтунун, Баштапкы кесиптик билимберүү агенттигинин кызматкерлери катышууда.Тренинг Эл аралык эмгек уюмунун “Жыйырма тобунун кадрларды кесиптикдаярдоо стратегиясын колдонуу: Читать дальше …

Өкмөт Квалификациялардын улуттук алкагын жактырды. Анда квалификациянын 9 деңгээли аныкталган

Кыргызстандын Өкмөтү Квалификациялардын улуттук алкагын жактырды. 2020-жылдын 18-сентябрында тиешелүү токтомго премьер-министр К.Боронов кол койду. Квалификациялардын улуттук алкагы квалификациялардын тармактар аралык салыштырмалуулугун камсыздоочу жана адистердин квалификацияларынын ылайык келүүсүн тастыктоо жана ыйгаруу үчүн негиз болуп саналган квалификациялардын тармактык/сектордук алкактарын, кесиптик стандарттарды иштеп Читать дальше …