Кесиптик-техникалык билим берүү системасы

Саясий иш-аракеттер ушул жыйынтыктардын алкагында компетенттүүлүккө жана кесиптик-техникалык билим берүү уюмдарынын билим берүүсүнүн жыйынтыктарына негизделген билим берүүнүн стандарттарын иштеп чыгууга өбөлгө түзөт. АТБга карата болгон саясат жана иш ордунда окутуу окуу пландарды макулдашууга жана башталгыч жана орто кесиптик-техникалык окуу жайлардын ортосундагы студенттик жолдорду өнүктүрүүгө, окуучулар үчүн практикалык көндүмдөрдү алуу жана жарыялоо мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө жардам көрсөтөт, ошону менен катар окуучуларга өндүрүштөн алыстабай туруп кесипкөй даярдыктан өтүүгө жардам берет. Алдыңкы тажрыйбалардын борборлоруна (АТБ) карата болгон саясат кесиптик-техникалык орто билим берүүнү ченемдик каржылоону киргизүүгө, ошондой эле аны АТБга кое берүүгө жол берет. Мугалимдерди өнүктүрүү тармагындагы жаңы саясат жаңы мугалимдерди жогорку окуу жайларга чейинки даярдоо менен иштеп жаткан мугалимдерди кесиптик даярдоонун шайкештигин/макулдашылгандыгын жана координациялоону камсыздоо болуп саналат жана бул КТББнын суроо-талабын канааттандырат.

© КР БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИНИН
Секторду өнүктурүү программасы: «Инклюзивдик өнүгүү үчүн көндүмдөр»

Почта индекси: 720000
Дареги: Бишкек ш., Тыныстанова 257
E-mail: receptiong50024@gmail.com